ป้องกันและกำจัดแมลงสาบ
หลักการการบริการป้องกันและกำจัดแมลงสาบ

หลักการการบริการป้องกันและกำจัดแมลงสาบ

การบริการป้องกันและกำจัดแมลงสาบ

การทำบริการครั้งแรก ทำการกวาดล้างบริการครั้งใหญ่ คือเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจ ตรวจเช็คแล้วสเปรย์ยาด้วยเครื่องที่มีแรงดันสูงสเปรย์ยาตามบริเวณแหล่งอาศัย ทางเดิน และแหล่งอาหารทั้งภายใน – รอบนอกอาคาร ท่อระบายน้ำ ด้วยสารเคมีที่คงฤทธิ์นาน

การทำบริการประจำทุก ๆ 1 เดือน ของระยะสัญญาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเขตพื้นที่จะมาทำการตรวจเช็คสเปรย์ยาภายใน-รอบนอกอาคาร ตามจุดต่าง ๆ ดังได้กล่าวมาแล้ว

หากท่านพบปัญหาหรือได้รับการรบกวนจากแมลงสาบอีก ในระหว่างนั้นโปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบ เราจะจัดเจ้าหน้าที่มาตรวจเช็คและแก้ไขให้ทันที โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใด

ป้องกันและกำจัดแมลงสาบ
ป้องกันและกำจัดแมลงสาบ
ป้องกันและกำจัดแมลงสาบ