กำจัดยุง

หลักการการบริการป้องกันและกำจัดมด

หลักการการบริการกำจัดยุง

การทำบริการกำจัดยุง

  1. เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจสถานที่ และจะสเปรย์ยาภายใน และนอกตัวอาคารก่อนการอบควัน
  2. เจ้าหน้าที่จะทำการอบควันท่อระบายน้ำเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อฆ่าลูกน้ำ
  3. เจ้าหน้าที่จะทำการอบควันภายในตัวอาคาร และจะเน้นในห้องน้ำ โดยจะอบควันไว้ 2 ชั่วโมง
  4. เมื่อเจ้าหน้าที่ไปทำบริการแล้ว ยังมีปัญหายุงอยู่ ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกไปทำบริการพิเศษ นอกเหนือจากการทำบริการประจำเดือนโดยทางบริษัทฯ ไม่คิดค่าบริการเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด
กำจัดยุง
กำจัดยุง
กำจัดยุง