สวิงฟ๊อกซ์ (Swingfox)
เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน ใช้สำหรับ:
  • กำจัดแมลงนำโรค ยุง แมลงวัน แมลงสาบ
  • กำจัดแมลงศัตรูพืช โรคพืช และถนอมผลิตผลทางเกษตร
  • กำจัดเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา
ประโยชน์
  • พ่นยาฆ่าแมลงนำโรคในอาคาร บ้านพักอาศัย และพื้นที่เกิดโรค
  • พ่นยาฆ่าแมลงศัตรูพืชในโรงเรือน และในแปลงปลูกไม้ประดับ ไม้ดอก พืชผัก
  • พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ในโรงพยาบาล อาคารบ้านเรือนที่พัก  อาศัยของคนและคอกสัตว์
  • พ่นสารเคมีกำจัดแมลง เพื่ออารักขาสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร ในไซโลห้องเก็บของและในโรงงาน


Powered by AIWEB